CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi, Công ty TNHH DV BV _ VS Thành Phát luôn xem trọng sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu quan trọng của khách hàng.

Chúng tôi hiểu rằng, việc đảm bảo bảo mật thông tin của khách hàng cũng quan trọng như việc đảm bảo ANTT, ATTS cho khách hàng vậy.

Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc Bảo vệ được xây dựng trong hợp đồng, bao gồm các điều khoản về Bảo mật, các nguồn thông tin được phép tiếp nhận hoặc không.

Chúng tôi luôn đồng hành cùng khách hàng và nhắc nhở về tính bảo mật thông tin, mặc dù phần lớn nhiệm vụ của một nhân viên Bảo vệ không bao gồm việc tiếp xúc với các nguồn thông tin của khách hàng.

Khi nói về “Chính sách bảo mật”, ở trong một nhiệm vụ của nhân viên Bảo vệ, có nghĩa là chúng tôi muốn đề cập đến các thông tin của khách hàng được phép tiếp xúc trong công việc và được nhận bàn giao từ khách hàng như danh sách người ra vào, danh sách nhân viên, danh sách tài sản cần được Bảo vệ… Chúng tôi tiếp nhận và xử lý dữ liệu đó với mục đích đúng đắn theo thỏa thuận trong hợp đồng, tuân thủ yêu cầu của pháp luật hay các mục đích khác được nêu tại hợp đồng bảo vệ và các phụ lục khác.